Belangenbehartiging voor pleeggezinnen

Opkomen voor de belangen van pleeggezinnen is één van de belangrijkste dingen die we doen als NVP, maar niet altijd de meest zichtbare. In gesprekken met Tweede Kamerleden, beleidsmakers, organisaties, politici, bestuurders en heel veel andere mensen laten we de stem van pleeggezinnen horen.

Niet ieder gesprek levert direct concrete resultaten op. Belangenbehartiging is vaak een kwestie van lange adem. Maar door goed uit te leggen wat er speelt, waarom het belangrijk is om dit aan te passen en hoe dat gedaan kan worden, zorgen we voor veranderingen waar pleeggezinnen iets aan hebben. Op deze pagina geven we een aantal voorbeelden.

Belastingdienst

Met de Belastingdienst krijgt iedereen - of in ieder geval bijna iedereen - te maken, maar als je een pleegkind hebt zijn een aantal zaken waarover de Belastingdienst gaat net wat ingewikkelder. Hoe vul je bijvoorbeeld een pleegkind in als je belastingaangifte doet? Bij welke regelingen tellen pleegkinderen nou wel mee als kind en bij welke regeling wordt een pleegkind buiten beschouwing gelaten? Dit is niet altijd duidelijk voor pleegouders. We gingen vorig jaar, samen met de Stichting Belangenbehartiging Pleegouders (SBPN) en het Landelijk Overleg Pleegouderraden (LOPOR), in gesprek met de Belastingdienst over deze onduidelijkheden. Dit heeft ervoor gezorgd dat informatie op de website aangepast is, de informatie die de Belastingtelefoon geeft verbeterd wordt en dat de Belastingdienst de uitleg in de belastingaangifte nogmaals kritisch gaat bekijken. Uiteraard in overleg met de NVP en pleegouders!


Ook werd in november in de Tweede Kamer een motie aangenomen van Lisa Westerveld om te onderzoeken welke regelingen van de Belastingdienst ongunstig zijn voor pleegouders – denk bijvoorbeeld aan kinderopvangtoeslag. Dit krijgt in 2019 een vervolg. Meer daarover lees je onder ‘contact met Kamerleden’.

Contact met Kamerleden

We hebben regelmatig contact met Kamerleden om hen op de hoogte te houden van ontwikkelingen in pleegzorgland en onderwerpen die spelen bij pleeggezinnen. Vooral in aanloop naar Tweede Kamervergaderingen waar pleegzorg aan de orde komt hebben we veel contact met de Kamerleden, maar ook op momenten dat pleegzorg niet op de agenda staat houden we hen op de hoogte. Wij geven onze mening – en de mening van pleeggezinnen – op ontwikkelingen, rapporten, nieuws en andere zaken, gevraagd of ongevraagd, aan deze Kamerleden. Andersom krijgen we ook regelmatig vragen van de Kamerleden over actuele pleegzorgonderwerpen.


Een voorbeeld van wat dit oplevert: vorig jaar kaartten we aan dat bij een deel van de pleegouders de pleegvergoeding opgaat aan de kosten van kinderopvang voor hun pleegkind. Ze hebben recht op kinderopvangtoeslag, maar voor de berekening van deze toeslag wordt uitgegaan van het inkomen van de pleegouders. Op het moment dat je als pleegouder meer verdient, ontvang je minder toeslag en betaal je een groter deel van de kosten zelf. Dat komt niet overeen met het idee dat je als pleegouder vrijwilliger bent en dat pleegzorg je niet te veel geld moet kosten. Lisa Westerveld van GroenLinks diende een motie in die ervoor moet zorgen dat dit soort financiële belemmeringen voor pleegouders worden weggenomen. Dit krijgt een vervolg in 2019.

Actieplan Pleegzorg

Het Actieplan Pleegzorg werd in mei 2017 gelanceerd door toenmalig staatssecretaris Van Rijn. In het actieplan was aandacht voor breakdown, verlengde pleegzorg, ondersteuning en toerusting van pleegouders, de werving van nieuwe pleegouders, het pleegzorgbeleid van gemeenten en de betrokkenheid van pleegouders bij dit beleid.


Dit actieplan heeft inmiddels veel resultaten opgeleverd, waar ook de NVP een groot aandeel in heeft. De programma’s Versterken van de kracht van pleegouders en Jeugdhulp in Gezinsvormen zijn bijvoorbeeld onderdeel van het actieplan. Ook het Actieonderzoek continuïteit pleegzorg en pleegzorg tot 21 jaar voor iedere pleegjongere vallen onder het actieplan.


We overleggen, samen met anderen zoals Jeugdzorg Nederland, het Nederlands Jeugdinstituut en de Vereniging Nederlandse Gemeenten, ook regelmatig met de ministeries die verantwoordelijk zijn voor het actieplan. Op basis van deze overleggen wordt het actieplan aangevuld en bijgesteld, zodat het echt iets oplevert voor pleegzorg en pleeggezinnen. Het actieplan loopt ook in 2019 door.

Banken

Het openen van een bankrekening is voor veel pleegouders een ingewikkeld punt. Op het moment dat je niet het gezag hebt over een pleegkind, kun je niet zonder toestemming van de jeugdbeschermer of de ouders een bankrekening openen. Hierover gingen we, samen met twee pleegouders die dit aankaartten, in gesprek met de Rabobank.


De Rabobank noemde de volgende oplossing bij een voogdijplaatsing: de jeugdbeschermer kan online een bankrekening aanvragen voor pleegkind. Als de jeugdbeschermer zich eenmalig identificeert, kan hij of zij de bankrekening voor alle pleegkinderen die onder zijn of haar gezag vallen online regelen. De jeugdbeschermer - en overigens ook ouders met gezag - kan de pleegouder een bancaire volmacht geven voor inzage in de rekening van het pleegkind of inzage en ook beschikking over de rekening van het pleegkind. Die mogelijkheid is er al, alleen wordt daar maar zelden gebruik van gemaakt.


We overleggen met de Rabobank over een landelijk protocol om het openen van een bankrekening te vereenvoudigen. Zo kan er voor veel pleegouders met pleegkinderen die onder voogdij van een instelling staan een einde komen aan de lastige situatie rondom het openen van een bankrekening. Voor pleegouders met een vrijwillige plaatsing maken we in 2019 een uitleg over het openen van een bankrekening voor je pleegkind, zodat duidelijk wordt wat mogelijk is en welke risico's er zijn.

Wist je dat we een speciale nieuwsbrief hebben over belangenbehartiging? Schrijf je hier in:

Jeugdhulp in gezinsvormen