Belangenbehartiging

Opkomen voor de belangen van pleeggezinnen is één van de belangrijkste dingen die we doen als NVP, maar niet altijd de meest zichtbare. In gesprekken met Tweede Kamerleden en andere politici, beleidsmakers, organisaties, bestuurders en heel veel andere mensen laten we de stem van pleeggezinnen horen. Door goed uit te leggen wat er speelt, waarom het belangrijk is om dit aan te passen en hoe dat gedaan kan worden, dragen we bij aan veranderingen waar pleeggezinnen iets aan hebben. Op deze pagina geven we een aantal voorbeelden.

Onderzoek belastingaangifte

Op 1 maart startten we een onderzoek naar de belastingaangifte van pleegouders, waarin we vroegen welke onduidelijkheden je tegenkomt bij het invullen van je aangifte. De uitkomsten van dit onderzoek legden we voor aan de Belastingdienst. Op basis daarvan zijn onduidelijkheden aangepast, zodat het in de toekomst makkelijker wordt om als pleegouder je belastingaangifte in te vullen en misverstanden voorkomen kunnen worden.

Inventarisatie bijzondere kosten in samenwerking met pleegouderraden

Samen met de pleegouderraden van de 28 pleegzorgorganisaties in Nederland inventariseerden we hoe de pleegzorgorganisaties de regeling bijzondere kosten pleegzorg toepassen. Er is nogal een verschil tussen de organisaties: bij de ene organisatie krijg je bij een vrijwillige plaatsing bijvoorbeeld wel bijzondere kosten vergoed, maar bij een andere alleen als er sprake is van een kinderbeschermingsmaatregel.

Ook de hoogte van de bedragen die je vergoed krijgt, verschilt. De uitkomsten brachten we onder de aandacht bij onder meer Kamerleden. Dit leidde tot een motie in de Tweede Kamer en de toezegging van minister De Jonge om hierin verandering te brengen.

Meldpunt pleegzorg na achttien jaar

Sinds 1 juli 2018 heeft ieder pleegkind recht op pleegzorg totdat hij of zij 21 wordt. Het meldpunt dat wij startten waar pleegouders terecht kunnen voor vragen, informatie, suggesties en klachten, was ook in 2019 bereikbaar. We kregen nog veel vragen van pleegouders omdat niet altijd duidelijk was hoe zaken geregeld waren. Ook moesten we een aantal keren contact opnemen met gemeenten om hen te informeren over de afspraken die gemaakt zijn over pleegzorg na achttien jaar. Een enkele keer trokken we aan de bel bij bijvoorbeeld de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, zodat zij actie konden ondernemen om ervoor te zorgen dat de gemaakte afspraken goed werden uitgevoerd. Gelukkig loopt de regeling over het algemeen zonder grote problemen!

Algemeen Overleg Tweede Kamer over pleegzorg

Op 16 mei overlegde de Tweede Kamer over pleegzorg en gezinshuizen. Over jeugdzorg wordt regelmatig gesproken door de Tweede Kamerleden, maar het gebeurt niet heel vaak dat het onderwerp pleegzorg zo prominent op de agenda staat. Daarom bereidden we dit overleg ook uitgebreid voor: in de aanloop naar dit overleg spraken we met Kamerleden van verschillende politieke partijen en hadden we intensief contact met hun medewerkers. In een boekje vertelden we hen waarvoor er aandacht moest zijn in het overleg. De Kamer sprak over vergoedingen voor pleeggezinnen zoals de bijzondere kosten, over de intensivering van het Actieplan Pleegzorg en over het versterken van de stem van pleegjongeren.

Over de voorbereidingen op het Algemeen Overleg schreven we een serie blogs. Die kun je hier teruglezen:

Pleegzorgcontracten

Het ontbreken van pleegzorgcontracten leidt tot onnodige overplaatsingen van pleegkinderen en uitval van pleegouders, schreven we in een brief aan minister De Jonge. Als een pleegzorgcontract niet tot stand komt of wordt beëindigd, loopt een pleeggezin pleegzorgbegeleiding en een pleegvergoeding mis. Ook is het vrijwel onmogelijk om een nieuw contract te krijgen bij een andere pleegzorgorganisatie. Van onduidelijkheid in besluitvorming en over verantwoordelijkheden zijn pleeggezinnen de dupe.

Ook de Kinderombudsman trok aan de bel over dit onderwerp. Hoe het probleem snel opgelost kan worden, bespreken we met de verantwoordelijke partijen en ministeries. Die gesprekken krijgen in 2020 een vervolg.

Deelgezag

Op het ministerie van Justitie en Veiligheid spraken we over de mogelijkheden van deelgezag voor pleegouders. Het idee van deelgezag is dat mensen die nauw betrokken zijn bij een kind, zoals bijvoorbeeld pleegouders, een sterkere positie krijgen. Je hebt dan recht op informatie en denkt en beslist mee met de ouders met gezag of met de voogd. Het betekent niet dat je pleegoudervoogd wordt. In 2020 krijgt dit onderwerp een vervolg.

Brief aan Tweede Kamer: visie op jeugdhulp in gezinsvormen hard nodig

In november stuurden we een brief naar de woordvoerders Jeugd van de Tweede Kamer om hen te vertellen hoe pleeggezinnen en stevigere plek kunnen (en moeten!) krijgen in het hulpsysteem en welke acties op korte termijn kunnen helpen om het zorgen voor een pleegkind te vereenvoudigen. Door de aangekondigde wijziging in het jeugdhulpstelsel zijn er kansen om een gedegen visie op 'zo thuis mogelijk' opgroeien te ontwikkelen en pleeggezinnen die stevigere positie te geven. Inspraak van pleeggezinnen bij deze stelselwijziging is dan ook essentieel.

Daarnaast vroegen we de Kamerleden in de brief om drie wijzigingen die pleeggezinnen op korte termijn helpen: passende financiële tegemoetkomingen, laagdrempelige en onafhankelijke hulp bij geschillen en versterking van ondersteuning door onafhankelijke vertrouwenspersonen. Je kunt de brief die we stuurden hieronder downloaden.

Brief pleegouderraad en NVP over situatie pleegzorgorganisatie Juzt

De situatie rond de bijna failliete pleegzorgorganisatie Juzt leidde tot grote onduidelijkheid en onzekerheid voor pleeggezinnen. Daarom trokken we samen met de pleegouderraad van Juzt aan de bel bij de gemeenten in West-Brabant. Want pleeggezinnen moeten de juiste informatie krijgen en betrokken worden bij de ontwikkelingen. Zo kan voorkomen worden dat pleegkinderen het slachtoffer worden van de situatie. Lees via de link hieronder de brief die we stuurden.


Drie voorspellingen voor 2020