Je weg vinden in pleegzorgland

Belangen behartigen doen we al lang niet meer alleen door te lobbyen bij bestuur en politiek. We doen onderzoek en signaleren wat goed gaat en wat beter kan, onderhouden netwerken en relaties, stimuleren verbeteringstrajecten in de pleegzorg en creëren daarvoor ook samenwerkingen met verschillende partners. Ook kijken we hoe we medezeggenschap en inbreng van pleegouders kunnen helpen versterken. In de afgelopen jaren hebben we hard gewerkt aan ons bereik en onze naamsbekendheid onder pleeggezinnen: via social media en online, in de projecten die we uitvoeren, bij bijeenkomsten, via onze helpdesk, via pleegoudernetwerken en evenementen, et cetera. Dit heeft geleid tot een groei in het aantal leden, betrokken pleeggezinnen en betrokken organisaties. Pleeggezinnen weten (beter) waar wij voor staan, wat wij doen en dat wij hun belangen kunnen vertegenwoordigen. Op deze en de volgende pagina’s lees je hoe we dat deden in 2020.

Ruimte voor Jeugdhulp in Gezinsvormen

In het programma Ruimte voor Jeugdhulp in Gezinsvormen ondersteunen we gemeenten om jeugdhulp in gezinsvormen, zoals pleeggezinnen en gezinshuizen, een goede plek in hun beleid te geven. Het programma is een samenwerking van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Jeugdzorg Nederland, het Nederlands Jeugdinstituut en de NVP. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakt het programma mogelijk. In 2020 is het programma na vijf jaar afgerond. Toolbox voor gemeenten In 2020 is de toolbox 'Voor ieder kind een thuis' gemaakt. Deze toolbox helpt gemeenten bij hun opdracht om kinderen 'zo thuis mogelijk' te laten opgroeien. Dat kunnen gemeenten doen door gezinnen te ondersteunen zodat kinderen thuis kunnen blijven wonen, of door te zorgen voor een plek in een pleeggezin of gezinshuis als dat niet mogelijk is. De toolbox geeft informatie over jeugdhulp in gezinsvormen. Het helpt gemeenten bij het gesprek over deze vormen van jeugdhulp en om de gesprekken om te zetten in concrete acties, samen met andere relevante partijen. De toolbox is gebaseerd op de handreiking 'Ruimte voor jeugdhulp in gezinsvormen'. Daarnaast zit in de toolbox een praatplaat die de inhoudelijke basis vormt voor het gesprek tussen de verschillende betrokken partijen. De handleiding met praktijkvoorbeelden en de voorbeeldpresentatie helpen bij het voorbereiden en voeren van het gesprek. Op de themapagina 'Zo thuis mogelijk opgroeien' op de website van het NJi is actuele informatie te vinden zoals cijfers, richtlijnen en onderzoeken.

Expeditie Dichtbij In Expeditie Dichtbij werden gemeenten en jeugdhulpaanbieders ondersteund om kinderen een thuis voor kinderen te creëren, ook als dat (tijdelijk) niet bij de eigen ouders is. In online inspiratiesessies en workshops die we organiseerden in de Week van de Pleegzorg en tijdens het symposium Pleegzorg en Gezinshuis werden ervaringsverhalen gedeeld, gingen betrokkenen in gesprek en werd gereflecteerd op processen aan de hand van ervaringen van pilotteams.

Kennisagenda Pleegzorg

Er is binnen pleegzorg al veel bekend over hoe (pleeg)kinderen, ouders en pleegouders het best geholpen kunnen worden. Maar er zijn ook nog veel vraagstukken die (verder) onderzocht moeten worden. Het doel van de Kennisagenda Pleegzorg is om, samen met het Nederlands Jeugdinstituut, ideeën en adviezen te verzamelen voor nieuw onderzoek over pleegzorg. In 2020 vroegen we pleegouders en pleegzorgprofessionals wat er volgens hen onderzocht moet worden: welke kennis en informatie zou hen helpen om pleegkinderen betere hulp te bieden? Met onderzoekers van onder andere universiteiten en kennisinstituten inventariseerden we welke onderzoeken er al lopen en wat in de komende tijd onderzocht gaat worden. Een belangrijk inzicht uit deze fase was dat veel kennis wel beschikbaar is, maar dat pleegouders en professionals deze kennis niet of niet goed weten te vinden. Voor het vervolg is het dus niet alleen belangrijk om nieuwe kennis te ontwikkelen, maar ook om die kennis beter toegankelijk te maken voor de pleegzorgpraktijk. Daarmee gaan we in 2021 aan de slag.

Webinar over medezeggenschap voor pleegouderraden

Op 1 juli 2020 trad de nieuwe Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018 (Wmcz) in werking. Door deze wet kregen pleegouderraden vanaf 1 juli dezelfde rechten en plichten als cliëntenraden. Dit had invloed op de rol van de pleegouderraad. Om POR-leden en andere geïnteresseerden te informeren over de nieuwe wet en de gevolgen hiervan, organiseerden we met de LOPOR een webinar voor ruim zeventig deelnemers. We maakten het webinar in samenwerking met het LOC, het Landelijk Overleg Cliëntenraden.

Helpdesk voor pleegouders