Jaaroverzicht NVP 2021

Problemen in de jeugdzorg raken ook pleeggezinnen

In het afgelopen jaar waren de negatieve berichten over jeugdzorg niet van de lucht. Er spelen grote problemen in de jeugdzorg en rond de uithuisplaatsing van kinderen. Dat werd, mede door de hoeveelheid aandacht in de media, steeds zichtbaarder voor een groot publiek. Die problemen hebben ook invloed op pleeggezinnen: is het niet door het grote verloop van professionals of wachttijden voor aanvullende hulp, dan is het wel door de negativiteit die overheerst in de publieke opinie. Uit alles blijkt dat er veel moet verbeteren in de hulp voor kinderen en hun ouders. De jeugdzorgsector heeft zijn handen vol aan vele acute problemen en daardoor is er bij de verbeterplannen niet altijd voldoende aandacht voor pleegzorg. Ten onrechte, want pleeggezinnen zorgen voor de helft van de kinderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen. En de ambitie is al jaren om dat aandeel te vergroten. Het verder versterken van de hulp die pleeggezinnen bieden aan uit huis geplaatste kinderen verdient meer aandacht, zodat pleeggezinnen pleegzorg vol kunnen houden. Zorgen voor een pleegkind in je gezin is mooi, maar het kan ook lastig en ingewikkeld zijn. Pleeggezinnen willen een pleegkind het beste bieden en komen daarbij regelmatig verbeterpunten tegen in de ondersteuning die zij en hun (pleeg)kinderen krijgen of nodig hebben. Wij hebben als NVP echte aandacht voor wat er speelt in en voor pleeggezinnen. We gaan aan de slag met de verbeterpunten die pleeggezinnen aandragen en waar nodig zoeken we oplossingen voor knelpunten die zij tegenkomen. Zo kunnen we samen het systeem van jeugdhulp waarvan pleeggezinnen deel uitmaken verder verbeteren en leveren we een bijdrage aan sterkere pleeggezinnen - en daardoor betere pleegzorg. Dat doen we op verschillende manieren. De ene keer sturen we kritische signalen naar politiek, bestuurders of zorgaanbieders. De andere keer werken we met dezelfde partijen samen om verbetering in de pleegzorg te bereiken. We helpen en adviseren individuele pleegouders, maar werken ook aan verbeteringen waar ieder pleeggezin van profiteert. We werken altijd vanuit het perspectief van pleeggezinnen. We geloven daarbij in gezamenlijke kracht: we brengen mensen en organisaties bij elkaar om ervaringen uit te wisselen, hun kracht in te zetten voor verbeteringen en zo het verschil te maken.